################

Paardensportvereniging

Afferden

Reglement

Huishoudelijk Reglement
 
Artikel 1
Het bestuur wordt benoemd met goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Hij / zij treedt af volgens rooster van aftreden of wanneer het lidmaatschap van de vereniging wordt beëindigd.
 
Artikel 2
Contributie en inschrijfgelden: Ieder lid betaalt jaarlijks contributie, gemaakte kosten KNHS en indien gevraagd een voorschot op de inschrijfgelden. De factuur dient uiterlijk op de uiterste betaaldatum voldaan te zijn. Wanneer een, factuur, zonder overleg met de penningmeester, niet op de uiterste betaaldatum voldaan is volgt een aanmaning met een verhoging van € 10.00. Wanneer vervolgens deze factuur niet binnen een maand voldaan wordt volgt uitsluiting van verenigingsactiviteiten en inschrijving van wedstrijden totdat de factuur volledig is betaald.
 
Artikel 3
Elk lid dient in het bezit te zijn van een W.A. verzekering en is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van zijn pony of paard.
 
Artikel 4
Aanname van nieuwe leden geschiedt uitsluitend na goedkeuring van het bestuur en na ruggespraak met eventuele “oud” vereniging. Financiële verplichtingen aan de “oude” vereniging dienen voldaan te zijn en het lid dient bij de KNHS afgemeld te zijn door de “oude” vereniging.
 
Artikel 5
Gezag commandant: Eventuele disciplinaire maatregelen worden opgelegd na overleg tussen bestuur en commandant en na hoor en wederhoor van betrokkene. Het bestuur bepaalt de strafmaat. De commandant heeft tijdens het oefenen en op de wedstrijden de bevoegdheid om indien nodig, betrokkene weg te sturen.
 
Artikel 6
Ieder lid behoort op tijd bij de les aanwezig te zijn. Bij verhindering dient uiterlijk de dag voorafgaande aan de les (liefst per e-mail) te worden afgemeld bij de daarvoor aangewezen contactpersoon. Indien de les geen doorgang vindt wordt deze afgezegd via de mail.
 
Artikel 7
Tijdens het rijden in de les, bij gebruikmaking van het rij terrein en tijdens de wedstrijden is het dragen van een cap, rijlaarzen of chaps verplicht. Vrij rijden is te allen tijde voor eigen risico. Tijdens clublessen is vrij rijden, in de naastgelegen bak, alleen toegestaan wanneer de lessen hier geen hinder van ondervinden.
Het rijden voor en na de les èn op de openbare weg behoort te geschieden volgens de “Tien Gulden Regels voor het buitenrijden”. Deze regels zijn aan het einde vermeld.
 
Artikel 8
Vrij rijden in dorp en omgeving, dient men op straat te doen en niet op stoep of plantsoenen. In de omgeving op ruiterpaden of in de berm van de weg, niet op fietspaden.
 
Artikel 9
Op wedstrijden, waar aan afdelingsdressuur deelgenomen wordt zal ieder rijdend lid, gekleed moeten zijn in de verenigingskleuren: Een zwart rijjasje, een witte rijbroek, zwarte cap en zwarte rijlaarzen. Voor de dames/meisjes een plastron en voor de heren/jongens een stropdas. Lange haren dienen bijeen gebonden te zijn.
Wanneer alleen individueel gestart wordt is eenieder vrij in de keuze van de kleur van een rijjas en rijbroek.
 
Artikel 10
Voor ieder aangemeld wedstrijdrijdend lid wordt op verzoek een startkaart aangevraagd bij de KNHS.
 
Artikel 11
Het lid dient zelf te zorgen voor een geldig vaccinatiebewijs en paardenpaspoort van pony e/o paard. Dit is verplicht tijdens de wedstrijden en tijdens de instructielessen.
 
Artikel 12
Club activiteiten: De leden zetten zich optimaal in voor de activiteiten, die de club organiseert. Dit kan zijn: een concours, een donateursaktie, een clubdag, een ponykamp, een wervingsactie en eventuele andere activiteiten. De leden zijn verplicht aan de acties deel te nemen m.u.v. het ponykamp. Wanneer de vereniging een concours, sponsoractie of iets dergelijks organiseert worden alle leden geacht hier hun bijdrage aan te leveren. Het is tijdens deze clubactiviteiten niet toegestaan elders aan wedstrijden deel te nemen.
 
Artikel 13
Opgeven van wedstrijden/concoursen geschiedt via de wedstrijd secretariaten van de pony’s, paarden en menafdeling. Opgegeven wedstrijden worden te allen tijde in rekening gebracht. Indien je bent verhinderd zorg je zelf voor een tijdige afmelding bij de organiserende vereniging. Niet afgemelde wedstrijden worden door hen doorgegeven aan de KNHS. De KNHS kan hiervoor een geldboete opleggen.
 
Artikel 14
Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of via mail bij het secretariaat voor 15 november, na deze datum blijven de financiële verplichtingen voor het volgende kalenderjaar bestaan. Het lidmaatschap eindigt als alle financiële verplichtingen zijn voldaan. Niet meer te gebruiken startkaarten dienen uiterlijk 15 november afgemeld te worden zodat deze voor 01 december afgemeld kunnen worden bij de KNHS.
Afmelding of schorsing van het verenigingslidmaatschap op eigen verzoek voor een bepaalde periode is mogelijk per half jaar mits in deze periode niet deelgenomen wordt aan verenigingslessen, activiteiten en/of wedstrijden. Afmelding dienen te geschieden voor 1 dec voor de periode 01 januari tot 01 juli en voor 01 juni voor de periode 01 juli tot 01 januari. Er wordt dan 50% van de verenigingscontributie in mindering gebracht. De verplichtingen aan de KNHS blijven onverwijld bestaan.
 
Artikel 15
Hindernismateriaal mag gebruikt worden tijdens de lessen onder toezicht van de commandant. Gebruik tijdens vrij rijden geschiedt op eigen risico.
 
Artikel 16
Indien een lid of ouder zich niet houdt aan de verplichtingen, zoals in dit huishoudelijk reglement vermeldt, zal het bestuur op het moment van bekend worden, overgaan tot schorsing en/of boete. Onder schorsing wordt verstaan uitsluiting van deelname aan wedstrijden en trainingen.
Elke aanvulling en/of wijziging van dit huishoudelijk reglement zal pas na goedkeuring van de algemene ledenvergadering van kracht zijn.
 
Dit reglement bevat uitsluitend bepalingen van Paardensportvereniging Afferden het heeft dezelfde werkingskracht als de Statuten. Alleen als een bepaald artikel ook al in de statuten geregeld is of in strijd is met de statuten zijn de statuten bepalend.In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 
Aldus opgemaakt 23 januari 2008.
 
Paardensportvereniging Afferden.
 
 
 
De tien gulden regels voor het buiten rijden
 
Je bent gast in het terrein, volg de aanwijzingen van je gastheer op.
 
Rijdt uitsluitend op de voor jouw bestemde ruiterpaden.
 
Fiets- en voetpaden zijn alleen voor fietsers en voetgangers.
 
Rijdt op de zijkanten of in de zachte gedeelten van een onverharde weg.
 
Jonge aanplant moet bos worden, rijdt er niet doorheen.
 
Hekken, afsluitbomen, greppels en sloten zijn NIET voor springen bedoeld.
 
Laat je pony / paard niet grazen en ook niet knabbelen aan bomen/struiken.
 
Passeer wandelaars en paarden altijd stapvoets.
 
Een ruiter rookt niet: BRANDGEVAAR!
 
Wees er voortdurend op attent dat een paard een eigen reactie heeft!